Posts filed under Uncategorized

Recreatie bankjes in de Utrechtse natuur

(door Peter Gruters)

Interne linkSinds eind 2021 is het voor inwoners en terreineigenaren mogelijk om recreatiebankjes in de Utrechtse natuur te laten plaatsen. Het provinciebestuur van Utrecht introduceert een speciale regeling die dat volledig faciliteert, na een voorstel van Provinciale Staten. Er is subsidie aan te vragen voor minimaal 2 en maximaal 10 bankjes in het buitengebied langs een wandelroute. Met deze regeling hoopt de provincie dat de beleving van de natuur vergroot wordt en dat meer mensen gaan wandelen in onze prachtige groene omgeving. 

Het streven is om totaal zo’n 100 extra bankjes te plaatsen langs onontdekte paden. Niet iedereen weet de subsidiepot te vinden, vandaar dat de provincie een oproep heeft gedaan. Een voorwaarde voor de plaatsing is dat de initiatiefnemer het bankje minstens 10 jaar kan onderhouden. De bankjes kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden als blijvende herinnering aan een gebeurtenis of om een geliefde wandelroute aan te vullen met een rust-of uitzichtpunt. De banken worden voorzien van GPS-coördinaten. Deze locatiegegevens zijn een hulp voor hulpdiensten bij calamiteiten in de natuur.

In samenwerking met de gemeente Montfoort en later ook met gemeente Lopik hebben we respectievelijk 4 en 2 bankjes laten plaatsen op mooie plekjes. In Lopik bijvoorbeeld is één van de bankjes geplaatst langs een wandelpad vanaf de Provincialeweg naar de Lekdijk. Dit is een herdenkingsbank geworden voor mijn nichtje die daar dodelijk is verongelukt door een aanrijding op de parallelweg tijdens een wandeling met een vriendin. Ik heb daar een bronzen herdenkingsplaatje op gemonteerd. De plaats is een prachtige verstilde plek in de natuur nabij een klein watertje.

Het is nog steeds mogelijk om bankjes aan te vragen. Zie: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/recreatiebanken-avp

Natuurgebied Willeskop wordt waterberging

Het natuurgebied in Willeskop kan veranderen in een lange strook water. Als het aan het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt, komt hier een waterberging. Als het onder water loopt, kan er bij hoosbuien meer dan 200.000 kubieke meter water opgevangen worden. Zo kan het waterschap flexibeler het waterbeheer uitvoeren en hierdoor wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk voorkomen.

Natuurgebied wordt waterberging: bij hoosbuien kan er 200.000 kubieke meter water worden opgevangen

Het regent vaker en harder. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doet HDSR onderzoek naar hoe zij het watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kan houden. Door het bestaande natuurgebied Willeskop ook geschikt te maken als waterbergingsgebied en een doorvoer te realiseren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar de Lek, kan HDSR het westelijk deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden robuuster en klimaatbestendiger maken. Hiermee kan toekomstige wateroverlast wellicht voorkomen worden.

Voor de realisatie van de waterberging zijn verschillende maatregelen nodig. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen en er worden kunstwerken (o.a. inlaten en duikers) gerealiseerd om meer water door de watergangen te kunnen voeren en om water tijdelijk te kunnen bergen in de plas. Ook worden waterkeringen en peilscheidingen versterkt en is er op enkele delen sprake van verlegging van een waterkering. Verder worden maatregelen getroffen om het gebied natuurvriendelijker in te richten zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van eilandjes voor vogels en het uitbreiden van het rietmoeras.

Het projectplan ligt vanaf 23 januari ter inzage en vindt u op de website van het waterschap.

Op maandag 13 februari a.s. organiseert HDSR een inloopmiddag en -avond van 15:30 tot 20:00 uur. Ze geeft dan een toelichting op de plannen, en het is mogelijk om het ontwerp-projectplan in te zien en vragen te stellen. De locatie is Zalencentrum Oudewater aan de Westsingel 2 in Oudewater.

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een mail te sturen naar post@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Willeskop’, uw naam en het aantal personen. Aanmelden is niet verplicht, maar geeft HDSR een goed beeld van het aantal mensen dat ze mogen verwelkomen.

Vacature Veldmedewerker weidevogels en landschap

“Kan jij meer nesten vinden dan de weidevogeldrone?”

Welkom bij het Collectief Lopikerwaard

Het Collectief Lopikerwaard is een agrarische vereniging die een zo goed mogelijke balans tussen landbouw en natuur nastreeft. Wij zetten ons, samen met onze leden en deelnemers, in voor projecten en activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor duurzame landbouw en biodiversiteit in ons gebied. Samen met ruim 200 agrariërs, particulieren en vrijwilligers bevorderen we biodiversiteit en duurzame landbouw. BoerenNatuur is de koepelorganisatie die ons ondersteunt in de uitvoering.

Ben jij dit?

Een enthousiaste en betrokken collega met affiniteit van de bescherming van weidevogels en de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Je vindt het leuk om dynamiek in werk te hebben met afwisseling tussen buiten en binnen.

Dit vind je leuk om te doen?

Je verricht uitvoerende taken van agrarisch natuurbeheer met de focus op weidevogelbeheer. Je weet agrariërs te motiveren voor natuurbeheer. Samen ga je op zoek naar effectief beheer met oog op de bedrijfsvoering. Je bent graag buiten en staat met de voeten in de klei. Vanuit de praktijk kijk je naar de mogelijkheden om het beheer en bescherming van de weidevogels vorm te geven. Je draagt zorg voor de administratie als de aanvraag van vergunningen. Naast agrariërs ondersteun je vrijwilligers en diverse andere partijen. Je pakt eigen projecten op. Bijvoorbeeld op gebied van ecologisch waterbeheer, klimaatadaptatie of wilde bijen. Je legt verantwoording af aan de gebiedscoördinator.

Herken jij jezelf hier in?

 • Gemotiveerd om de biodiversiteit van het boerenland te vergroten;
 • Beschikt over ecologische basiskennis die toepasbaar is op het agrarische landschap;
 • Je hebt kennis van weidevogels of wil dit leren;
 • Affiniteit met agrarische bedrijven;
 • Kan zelfstandig werken en goed organiseren;
 • Kan presenteren en trainingen geven;
 • Bent klantgericht en kan samenwerken met professionals en vrijwilligers;
 • Kan mondeling en schriftelijk goed communiceren en kan een onafhankelijke positie innemen bij tegenstrijdige belangen;
 • Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en GIS toepassingen;
 • HBO werk- en denkniveau op het vakgebied en/of MBO+ met werkervaring;
 • Bezit een rijbewijs

Dit zoek jij verder in een baan?

 • Een jaarcontract met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • We bieden goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Bos- en Natuurbeheer, onderdeel De Landschappen.
 • Het is een deeltijd functie van 32 uur.
 • Er is een werkplek in Polsbroekerdam beschikbaar maar de werkzaamheden zullen vaak ook plaatsvinden in het veld, bij de boer aan de keukentafel of via thuiswerken.

Wat is de planning?

Reacties uiterlijk op 20 februari 2023 per mail.

Solliciteren?

Heb je interesse in de functie? Wij komen graag met jou in gesprek. Stuur een korte onderscheidende motivatie (+ CV) naar het secretariaat@collectieflopikerwaard.com

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gebiedscoördinator Maarten van Beek, tel: 06 15 66 78 60 of met de voorzitter van het Collectief, Arjan van Diemen, tel. 06 12 13 29 33.

Weidevogelbijeenkomst op Het Beloken Land succesvol

De bijeenkomst die woensdagavond 18 januari jl. werd gehouden in de hooibergschuur van Het Beloken Land in Montfoort mag een succes genoemd worden. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich in de Lopikerwaard bezig houden met weidevogels waren door de Werkgroep Behoud Lopikerwaard uitgenodigd met de bedoeling kennis met elkaar te maken in de hoop dat door samenwerking en begrip voor elkaar men elkaar kan versterken.

Grutto
In het westelijke deel van de Lopikerwaard komen nog behoorlijke aantallen weidevogels voor. De kievit, scholekster en tureluur blijven stabiel of nemen iets af in aantal, maar met de grutto gaat het slecht en dat is in heel Nederland het geval. Circa 80% van de wereldpopulatie van de grutto broedt in Nederland, daarom hebben we als land een verantwoordelijkheid voor deze vogel.

Weidevogelbeheer
De avond begon met een voorstelronde waarbij ieder de gelegenheid kreeg te vertellen over zijn/haar werk voor weidevogels of duurzaamheid in de Lopikerwaard. De Vereniging Weidevogelbescherming Lopik, Vereniging Weidevogelbescherming Montfoort-Linschoten, Nestkasten Werkgroep Woerden, Duurzaam Lopikerwaard, Wildbeheereenheid Lopikerwaard en het Collectief Lopikerwaard maakten daar dankbaar gebruik van. Hier kwamen al een aantal knelpunten naar voren, onder andere dat goed weidevogelbeheer veel meer inhoudt dan alleen legselbescherming. Het waterpeil moet omhoog, bemesten met ruige mest terwijl de boeren met ligboxenstallen allemaal drijfmest uitrijden, gras in verschillende lengtes, kruidenrijk gras, beter sloot- en kantenbeheer, plasdras en ga zo maar door. Als aan alle voorwaarden is voldaan is het voor iedereen frustrerend om te zien dat predatoren veel kuikens pakken waarbij de huiskat één van de grote boosdoeners is. Daarnaast blijkt dat het leefgebied van weidevogels de afgelopen decennia enorm is afgenomen door woningbouw en de aanleg van wegen en bedrijventerreinen. In de toekomst zal dit nog meer het geval zijn door de komst van zonneparken en windmolens.   

Het Beloken Land
Gijs van Kempen hield daarna een presentatie over weidevogels en wat er nodig is om weidevogels te helpen hun kuikens groot te brengen en te overleven. Veel mooie foto’s die allemaal gemaakt zijn op Het Beloken Land waar de weidevogels het al jaren fantastisch doen door het beheer van eigenaar Leen Verkaik.

Schadeloosstelling
De discussieronde leverde vervolgens weer een aantal inzichten op waarbij duidelijk werd dat de vergoedingen die boeren krijgen voor uitgesteld maaibeheer, plasdras en dergelijke niet voldoende zijn. Het is een schadeloosstelling maar compenseert niet het extra werk dat boeren moeten doen. Het is voor boeren ook lastig dat er geen langjarige contracten kunnen worden afgesloten, de contracten zijn nu voor een periode van 5 jaar en dat is te kort om gedegen bedrijfsvoering op af te stemmen.

Predatie
Predatie is een probleem waar iedereen het over eens is. De vele verwilderde katten mogen niet worden afgeschoten en er komen steeds meer vossen. Ooievaars waren ooit bijna uitgestorven maar nu zijn ze soms een plaag. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om het aantal ooievaarsnesten aan banden te leggen.

Samenwerking
Meer geld voor weidevogelbeheer en het besluit of er gejaagd mag worden op predatoren als verwilderde katten en vossen zijn beiden politieke beslissingen. De afspraak is gemaakt om samen op te trekken in het overleg met de provincie Utrecht om in elk geval deze beide onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

Leon Snoek en Irene Schuller,
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
Voor vragen of verdere toelichting: 06-2840 7546 (Irene Schuller) 

WBL presenteert zich op het Groene Hart Jaarevent

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart organiseerde op 23 september 2022 een evenement waar burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit het Groene Hart samenkwamen. Om aan elkaar te laten zien wat er zoal gedaan wordt voor het Groene Hart en zo het gesprek aan te gaan over waar het schittert en schuurt in het Groene Hart. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, relaties, maar bovenal wordt zo gewerkt aan samenwerking. Samenwerkingen die het Groene Hart versterken. 

Ook de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) nam deel aan dit evenement. Bestuursleden Leo van den Berg en Leon Snoek gaven een presentatie over de WBL: de doelstelling, de werkwijze en de resultaten. Van de Lopikerwaard werden de sterktes en zwaktes, de bedreigingen maar ook de kansen weergegeven. Daarna werd ingegaan op een kwaliteitsaspect van de Lopikerwaard: de weidevogels. Bij de Lopikerwaard horen immers weidevogels, maar die zijn er steeds minder. Hoe komt dat en wat wordt hieraan gedaan? Aan de aanwezigen werd de vraag voorgelegd of de WBL zich actiever moet inzetten voor het herstel van het aantal weidevogels in de Lopikerwaard.

Bekijk hier de presentatie van de WBL

Wim-men gestopt

Op 7 juli jl. werd er stil gestaan bij het afscheid van de Wim-men. Wim Boesten is gestopt als voorzitter en Wim van der Putten als secretaris. Na jaren van trouwe dienst van beiden zijn de functies nu door anderen overgenomen. Beiden blijven actief als algemeen bestuurslid en blijven daarmee hun steentje bijdragen aan de WBL.
 
Door de nieuwe voorzitters (duo) kregen zij als dank een presentje aangereikt.

Historie, natuur en kilometers vol Hollandsche luchten…

Ontdek de Hollandse IJssel:

Historie, natuur en kilometers vol Hollandsche luchten…

 30 maart 2021 – Uit in eigen land is nog nooit zo populair geweest. Zeker nu met alle reisbeperkingen en de lockdown zijn we met zijn allen op zoek naar interessante stukjes Nederland om te wandelen, te fietsen en te varen. Liefhebbers van Hollandse natuur, prachtige vergezichten en de vaderlandse historie kunnen vanaf nu heerlijk recreëren langs de Hollandsche IJssel. Langs de rivier is er van alles te beleven voor de wandelaar, de fietser en de varende recreant. Drie nieuwe kaarten wijzen je de weg.

De Hollandsche IJssel heeft veel te bieden

De zoektocht naar nieuwe recreatiegebieden valt precies samen met de wens van de Stichting Hollandsche IJssel – Altijd Anders om het gebied rond de historische rivier bekender te maken bij een breder publiek. Er is immers hier zoveel te zien en te beleven. Zij ontwikkelden daarom 3 gedetailleerde kaarten vol interessante historische feiten, leuke ommetjes en mooie routes. Er is een kaart voor wandelaars, een speciaal voor hen die graag de fiets pakken en een voor liefhebbers die Nederland graag vanaf het water bewonderen met een heuse vaarfolder.

Een uitstapje waard

“Het leuke van de Hollandsche IJssel is dat de rivier je langs de Nederlandse historie voert. Op de kaart vind je daarom diverse leuke routes met daarbij de lengte van de tocht. De routes gaan langs interessante punten en mooie natuurgebieden”, vertelt Hollandsche IJssel-kenner (en bestuurslid van Stichting Hollandsche IJssel – Altijd Anders) Peter Both enthousiast. “Ze zijn echt de moeite waard. Want van die historie is nog van alles terug te vinden. Zo liggen langs de rivier meerdere schilderachtig mooie stadjes uit de Gouden Eeuw. Of duik onderweg in de spannende verhalen van de Hollandsche Waterlinie. En ken je die leuke gele IJsselsteentjes? Ze komen van hier, en er is ook heel wat over de ambachtelijke steenindustrie te ontdekken.”

100 kilometer wandelplezier

De wandelkaart biedt voldoende afwisseling voor meerdere dagen wandelvertier. Wandelaars kunnen heerlijk de benen strekken op het Hollandsche IJsselpad. Langeafstandslopers kunnen, als zij dat willen, het pad in twee trajecten afleggen (37 en 25 km). Het pad voert je van de oorsprong van de rivier bij Het Klaphek in IJsselstein tot bij de halte van de waterbus in het Stormpolder Vloedbos in Krimpen aan den IJssel. Natuurlijk kun je ook kortere stukken van het pad wandelen. Voor wandelliefhebbers die liever een kleiner rondje lopen, staan er 11 kortere wandelommetjes op de kaart. De routes worden aangeduid met behulp van wandelroutenetwerk-knooppunten, waardoor het eenvoudig is op het juiste pad te blijven.

Op de pedalen

Ook fietsers kunnen hun hart ophalen in het gebied rond de Hollandsche IJssel. Met op de fietskaart maar liefst 300 kilometer aan afwisselende fietsroutes kunnen zij aardig wat rondjes trappen. Voor wie dat leuk vindt, is het mogelijk de hele Hollandsche IJssel in één dag af te fietsen.
Je rijdt afwisselend aan beide zijdes langs de rivier naar Krimpen aan den IJssel en keert weer terug naar het beginpunt in IJsselstein. Totale lengte van deze tocht is 103 km. Verder staan er 12 kortere fietsrondjes op de kaart, met een lengte variërend tussen de 18 en 35 km. De routes worden aangeduid met behulp van knooppunten van het fietsroutenetwerk, waardoor je moeiteloos je weg vindt.

De Hollandsche IJssel vanaf het water

Voor wie de Hollandsche IJssel vanaf het water wil verkennen biedt de vaarkaart ruim 45 kilometer aan vaarplezier. Vanaf de oorsprong van de Hollandsche IJssel bij Het Klaphek in IJsselstein tot aan de uitmonding in de Nieuwe Maas bij de Stormpolder in Krimpen aan de IJssel kun je prachtig varen. Wie liever niet tussen beroepsvaart manoeuvreert, blijft aan de oostzijde van de Waaiersluis. Daar is het heerlijk rustig en tref je vooral pleziervaart. Langs de beide oevers is er van alles te zien en te beleven. De kaart wijst je op bezienswaardigheden langs de route en vermeldt de mogelijkheden om aan te leggen en te overnachten. Ook staat er leuke wandelommetjes op (tussen de 2 en 10 km) om ter plekke even de benen te strekken.

Interessante wetenswaardigheden

Op de kaarten vind je naast leuke routes ook allerlei interessante informatie en leuke weetjes. “Je leest er over het ontstaan van de rivier, de sluizen die je passeert en de mogelijkheden om op of rond het water iets leuks te doen, zoals het maken van een trekvaart, een rondvaart van een aantal uren in een sloep of een historische wandeling. Natuurlijk ontbreken diverse hotspots langs de route niet.”

Interesse?

Wie de Hollandsche IJssel wil gaan ontdekken, kan momenteel terecht voor een gratis pdf van de kaarten op de website van Hollandsche IJssel – Altijd Anders: www.hollandscheijsselaltijdanders.nl.

Als straks de lockdownbeperkingen over zijn, zullen de kaarten ook in de omgeving verkrijgbaar zijn. De kaarten hebben een verkoopprijs van €2 per stuk.

Zelf deze kaarten aanbieden?

Heb je een B&B, toeristisch punt of horecagelegenheid in de buurt van de Hollandsche IJssel? En wil je deze kaarten aan je klanten aanbieden? Je kunt ze nu kosteloos aanvragen via:

 • Jachthaven Marnemoende: info@marnemoende.nl
 • Stichting Promotie Krimpenerwaard: joke-klaas@solcon.nl
 • Hollandsche IJssel – Altijd Anders: contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl

Stichting Hollandsche IJssel, Altijd Anders

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders heeft als doel om de regio met 100 kilometer IJsseloever bekender, aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Zeker over het water. De website www.hollandscheijsselaltijdanders.nl bevat veel informatie over fietsen, wandelen en recreëren.

De kaarten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij Regio Midden Holland.