Over WBL

Doelstelling

De stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, kortweg de WBL heeft als doelstelling: het behoud en de versterking van het eigen karakter van de Lopikerwaard en de naaste omgeving op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie, in samenhang met de leefomgeving. (zie: WBL Statuten ). 

De WBL, is al sinds 1981 actief in de Lopikerwaard, een gebied in het zuidwesten van Utrecht, gelegen in het Groene Hart van Nederland. Het werkgebied van de WBL omvat tenminste de gemeenten Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein en Schoonhoven.

De WBL maakt zich zorgen over de voortdurende bedreigingen van het Groene Hart, zoals milieuvervuiling, verstedelijking, wegen, industie, enz. Door middel van voorlichting, natuur-educatie, excursies, dia-avonden en info-materiaal, maakt de WBL burgers en gemeenten bewust van de unieke waarden van dit fraaie weidegebied.

Een van de activiteiten van de WBL is het volgen van ruimtelijke plannen van gemeenten, provincie en rijk die betrekking hebben op het werkgebied van de WBL. Ook het adviseren bij regionale en lokale plannen behoort tot de werkzaamheden. De WBL geeft driemaal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief uit. De leden krijgen korting op regionale uitgaven.

De WBL is een organisatie van vrijwilligers die het eigen karakter van de Lopikerwaard en de natuur- en landschapswaarden hoog in het vaandel voert. 

 

Beleid

De leefbaarheid van het platteland, de openheid van het landschap, de cultuurhistorische kwaliteiten en het waterbeheer zijn belangrijke elementen die aandacht verdienen. Het beleid ten aanzien hiervan is neergelegd in het WBL beleidsplan 2013-2018.

De komende jaren zal de WBL zich actief blijven inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de Utrechtse Waarden en zich samen met anderen inzetten om het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten. In de visie van de WBL behoort de duurzame ontwikkeling uit te gaan van de kernkwaliteiten van dit gebied. Naast een uitzonderlijk weidelandschap voor een florerende extensieve landbouw zijn dat de natuur- en cultuurhistorische waarden van het het unieke cope-landschap met haar typerende bebouwingslinten voor bewoning en recreatie. Zij geven het gebied een bijzondere identiteit. Andere bedrijfsactiviteiten dienen hieraan ondergeschikt te zijn.

ANBI
De Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).

Beloningsbeleid
De deelname aan het WBL bestuur is pro deo. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De WBL heeft geen eigen personeel. Alle activiteiten in het kader van de werkgroep geschieden op basis van vrijwilligheid.

Voor de Jaarverslagen en Financiële verslagen van de laatste jaren is het digitale archief te raadplegen.